RODO

Informacja dla Pacjentów i ich przedstawicieli dotycząca przetwarzania ich danych osobowych przez Pozdental spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej: „RODO”), Pozdental spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000954093, NIP: 5272989938, REGON: 521287840, adres: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, informuje, iż:

 1. Jest administratorem danych:
  1. Pacjentów:
   1. którzy korzystali z usług (świadczeń zdrowotnych) realizowanych przez podmioty tworzące spółkę cywilną o nazwie Pozdental sp. z o.o., której wspólnikami są Marcin Tomasz Janiński, Grzegorz Tomasz Struzik, Klaudia Martyna Jakubowska,
    posiadającej: NIP 5272989938 oraz REGON: 521287840, której siedziba była zlokalizowana przy ul. Obornickiej 287, 60-691 Poznań – z uwagi na obowiązek przejęcia dokumentacji medycznej w związku z nabyciem przedsiębiorstwa prowadzonego przez ww. osoby w ramach ww. spółki cywilnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 30a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta) oraz w celu dochodzenia i/lub ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pozdental sp. z o.o. posiada zatem całą historię przebiegu leczenia Pacjentów realizowaną przez ww. podmiot, a tym samym posiada wszelkie dane które były przetwarzane w celu realizacji świadczeń zdrowotnych;
   2. którzy korzystali/korzystają z usług Pozdental sp. z o.o. – w celu realizacji usług zdrowotnych oraz obowiązków prawnych wynikających z przepisów z zakresu prawa medycznego, podatkowego i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. hRODO w związku z właściwymi przepisami z ww. zakresu), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dochodzeniu i/lub ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz na stosowaniu monitoringu wizyjnego obejmującego obszar placówki Pozdental sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie wynikającym ze złożonego oświadczenia.
  2.  Przedstawicieli ustawowych Pacjentów o których mowa z pkt. 1 powyżej: w celu realizacji świadczenia zdrowotnego oraz na podstawie obowiązków prawnych wynikających z przepisów z zakresu prawa medycznego, podatkowego i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z właściwymi przepisami z ww. zakresu, przede wszystkim w celu realizacji obowiązku uzyskania i udokumentowania zgody na przeprowadzenie leczenia oraz rozliczenia finansowego zrealizowanego świadczenia zdrowotnego), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dochodzeniu i/lub ustaleniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz na stosowaniu monitoringu wizyjnego obejmującego obszar placówki Pozdental sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie wynikającym ze złożonego oświadczenia. Dane przedstawicieli Pacjentów, którzy korzystali z usług Pozdental sp. z o.o. zostały przekazane Pozdental sp. z o.o. w ramach dokumentacji zgromadzonej przez Pozdental sp. z o.o. i zawiera następujący zakres danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), adres, PESEL, data urodzenia, NIP, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Dane kontaktowe Pozdental sp. z o.o.:
  1. Numer telefonu:+48 696 442 044
  2. adres e-mail: gabinet@pozdental.pl
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w Pozdental sp. z o.o.:
  adres e-mail: iod@perfectinfo.pl
 4. Dane osób wskazanych w pkt. 1 powyżej są dostępne dla następujących podmiotów:
  1. podmioty świadczące usługi medyczne, z którymi Pozdental sp. z o.o. współpracuje;
  2. laboratoria dentystyczne i diagnostyczne współpracujące z Pozdental sp. z o.o.;
  3. podmioty współpracujące z Pozdental sp. z o.o. w zakresie implantologii;
  4. podmioty świadczące na rzecz Pozdental sp. z o.o. usługi księgowe, doradcze, prawne i z zakresu IT,
  5. dostawcy usług techniczno-organizacyjnych oraz informatycznych potrzebnych do świadczenia usług zdrowotnych i rejestracji.
 5. Dane będą przechowywane przez następujące okresy:
  1. przez okres wymagany prawem dla dokumentacji medycznej;
  2. przez okres przedawnienia roszczeń;
  3. przez okres wymagany prawem dla dokumentacji księgowej i rachunkowej;
  4. nagrania z monitoringu wizyjnego co do zasady będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania; okres ten nie dotyczy sytuacji gdy nagranie będzie stanowiło lub będzie mogło stanowić dowód w postępowaniu przewidzianym prawem – wówczas nagranie będzie przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  5. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub zaprzestania przez Pozdental sp. z o.o. realizacji celów dla których zgody zostały pozyskane – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie przedmiotowej zgody.
 6.  W każdej chwili istnieje możliwość wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie złożonego oświadczenia. Dokonane przed wycofaniem zgody przetwarzanie danych nie ulega delegalizacji.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż Pozdental sp. z o.o. przetwarza dane takiej osoby z naruszeniem przepisów RODO.
 8. Na warunkach wynikających z RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 9. Podanie danych niezbędnych do realizacji świadczenia zdrowotnego jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia i realizacji umowy o realizacje usługi. Brak podania danych uniemożliwia realizację usługi. Podanie danych, które mają być przetwarzane na podstawie zgody jest w pełni dobrowolne i zależne od decyzji osoby, której dane dotyczą, niemniej brak
  podania danych uniemożliwi podejmowanie przez Pozdental sp. z o.o. wobec takiej osoby działań z którymi wiąże się udzielana zgoda (np. brak powiadomień o aktualnych promocjach).
 10. Dane nie ulegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane w rozumieniu RODO.

Administrator danych

Prezes Zarządu
Marcin Janiński

Członek Zarządu
Grzegorz Struzik

Członek Zarządu
Klaudia Jakubowska

Menu