Kontakt

Centrum Stomatologiczne POZDENTAL

Rejestracja:

Inspektor Ochrony Danych

Paulina Gogolewska
iod@perfectinfo.pl

POZDENTAL Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7 (01-066 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000857919, NIP: 5272989938, wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł.

Menu